Make your own free website on Tripod.com

 khist.jpg (13974 bytes)

Pierwsze wzmianki o miejscowości siegają drugiej połowy XII wieku, kiedy to król Kazimierz Sprawiedliwy nadał osade Wietrzna Góra (taką bowiem w owym czasie nazwe nosił Kazimierz) wraz z okolicznymi wioskami, klasztorowi norbertanek ze Zwierzynca pod Krakowem.
Jednak prawdopodobnie z powodu zagrożenia tych ziem najazdami tatarskimi, ruskimi, litewskimi oraz jaćwieskimi Wietrzna Góra niedługo powróciła pod władze królewską.
Pierwsza pisana informacja o osadzie pojawia sie w 1249 roku, w Rocznikach Kapituły Poznanskiej. Prawdopodobnie też z tego okresu datuje sie nazwa Kazimierz, którą nadano Wietrznej Górze na cześća Kazimierza Sprawiedliwego, a nie jak chce tradycja - dopiero Kazimierza Wielkiego.
W 1325 roku powstała w Kazimierzu pierwsza parafia, zaś w dwadzieścia lat pó1niej wybudowany został
kościół farny pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła i Św. Jana Chrzciciela, prawdopodobnie z fundacji króla Kazimierza Wielkiego.
W latach 40-tych XIV wieku, równie? z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, został wybudowany
zamek, nieopodal najstarszej zachowanej budowli kazimierskiej - baszty, prawdopodobnie powstałej w XIII wieku.
Kazimierz Wielki w wydatny sposób przyczynił sie do wzrostu znaczenia miejscowości. Jak podaje Jan Długosz "w miejscu zwanym niegdyś Wietrzną górą" król Kazimierz założył miasto i wzniósł murowany zamek ku jego obronie".

Nadane przez Kazimierza prawa miejskie rozszerzył w 1406 roku Władysław Jagiełło. Kazimierz otrzymał wówczas grunty o powierzni około 25 km2.
Swemu położeniu na szlaku handlowym prowadzącym z Radomia do Lublina, a dalej z Pomorza do Małopolski i na Ruś Kazimierz zawdziecza szybki rozwój, który nastąpił na przełomie XIV i XV wieku. Kazimierz pełnił role ważego portu na Wiśle, którą transportowano na północ przede wszystkim zboże oraz drewno. Dowodem znaczenia miasta było utworzenie tu w 1501 roku starostwa. Kolejne stulecie, czyli przełom XV i XVI wieku to okres intensyfikacji handlu Wisłą i wzrost znaczeni Kazimierza, który stał sie jednym z głównych ośrodków zaopatrzenia Lubelszczyzny, Rusi Białej i Czerwonej, a także Wołynia, Podola oraz Ukrainy.
Gospodarczemu wzrostowi miasta towarzyszy oczywiście rozbudowa samego miasta. Powstaje wiele spichlerzy (niektóre z nich zachowały sie do dzisiaj), rozbudowana zostaje fara, wzniesiony
klasztor reformatów, powstaje też wiele pieknych budynków mieszkalnych - bogato zdobione kamienice mieszczanskie, w tym Przybyłowskie i Celejowska.
W 1558 roku Kazimierz otrzymuje przywilej organizowania jarmarków (trzy razy w ciągu roku).
Żywiołowy rozwój miasta przerywa najazd szwedzki. W 1656 roku Kazimierz zostaje w du?ej cześci splądrowany i spalony, zniszczeniom ulega tez zamek. W kilka lat po1niej miasteczko pustoszy po?ar.
Wiek XVIII to czas powolnego upadku miasta. Dzieła zniszczenia dopełnia zajecie Kazimierza przez Szwedów na początku wieku. W owym czasie na zamku "gościł" car Piotr Wielki, a wkrótce potem król szwedzki Karol XII. W XVIII wieku Wisła zmieniła koryto przesuwając sie ku zachodniemu brzegowi przez co utrudniony zostaje dostep do spichlerzy.
W 1877 roku wybudowano kolej nadwiślanską, dzieki czemu znaczenie Kazimierza uległo dalszemu osłabieniu.
Od 1795 roku Kazimierz znajduje sie pod panowaniem austriackim. W 1815 roku wchodzi w granice Królestwa Kongresowego. W 1869 roku, w ramach represji po powstaniu styczniowym Kazimierz traci prawa miejskie.
W latach 80-tych XIX wieku Kazimierz zyskuje popularnośa jako modny ośrodek letniskowy. Otwarty został wówczas przez rodzine Berensów słynny Hotel Polski, w którym gromadziła sie miejscowa i przyjezdna śmietanka artystyczna i intelektualna.
W 1927 roku Kazimierz odzyskał prawa miejskie. W okresie miedzywojennym działali tytaj dwaj znani architekci: J Koszczyc-Witkiewicz oraz K. Sicinski. Kierowali oni odbudową miasteczka po zniszczeniach I wojny światowej, im też Kazimierz zawdziecza wiele stylowych willi i budynków użyteczności publicznej. K. Sicinski powrócił do Kazimierza po II wojnie światowej i jemu przede wszystkim zawdzieczamy dzisiejszy stan miasta.

Inne zabytkowe miejsca

Dziś Kazimierz jest znanym ośrodkiem turystycznym, dysponującym bogatą ofertą w stosunku do odwiedzających go gości.
W 1979 roku powstał Kazimierski Park Krajobrazowy. W 1985 roku zostało założone Muzeum Przyrodnicze, którego siedziba znajduje sie w XVII-wiecznym spichlerzu, przy trasie na Puławy.
Co roku obywają sie latem dwa festiwale: pod koniec czerwca - Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, zaś na początku sierpnia Festiwal Artystyczny i Filmowy "Lato Filmów".
Dla tych, którzy preferują czynny wypoczynek, przygotowane zostały piesze trasy kra
joznawcze po Kazimierzu i okolicach. Można również skorzystać z wycieczki "jeepem" lub "kolejką" dla najmłodszych, popływać statkiem lub przeprawić się promem do Janowca.

 Powrót na górę strony