Make your own free website on Tripod.com

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z OKAZJI 20 - LECIA KAZIMIERSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

"PROBLEMY OCHRONY I RENATURALIZACJI DOLIN RZEK EUROPY"

 

Konferencja odbędzie się pod patronatem Wojewody Lubelskiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

1 września (środa)

od godz. 15. 00 - rejestracja uczestników i zakwaterowanie

godz. 18.30- 19.30 - kolacja

godz. 19.30 - otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej

Wiśle

powrot

2 września (czwartek)

godz. 8.00 - 8.30 - śniadanie

godz. 9.00 - 9.30 - rozpoczęcie obrad

godz. 9.30 - 11.00 - referaty programowe: prof.dr hab. Marian Harasimiuk, mgr inż. Adam Madejski

Ochrona środowiska kulturowego w obszarze Kazimierskiego Parku Krazobrazowego na przykładzie planów zagospodarowania przestrzennego gmin: Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Nałęczów

mgr inż.arch. Jadwiga Jamiołkowska

Przeciwdziałanie antropogenicznym przekształceniom dolin rzecznych

           dr Ewa Gacka-Grzesikiewicz

godz.11.00 - 11.30 - przerwa

godz.11.30 - 14.00 - referaty zgłoszone przez uczestników konferencji

Rzeka - korytarz dla przyrody i czlowieka

mgr Marek Łoś

Wpływ powodzi z lat 1997-1998 na kształtowanie den dolin rzecznych na Pogórzu Wielickim (na przykładzie doliny Uszwicy)

mgr Bartłomiej Patkowski

Wpływ pogłębiania się koryt karpackich dopływów Wisły na zmiany warunków sedymentacji pozakorytowej

dr Bartłomiej Wyżga

Ewolucja koryta Wisły w przełomie przez Wyżyny Środkowopolskie w ostatnich 200 latach

mgr Justyna Warowna

Próba oceny wpływu zanieczyszczeń autochtonicznych na zmiany jakości wody w dolnym biegu Wisły

dr Robert Bogdanowicz

Zmiany zawartości metali ciężkich w osadach międzywala Odry pod wpływem wydobycia i przetwórstwa miedzi

dr Dariusz Ciszewski

Rola ochronna i gospodarcza użytków zielonych w dolinach rzecznych

           dr hab. Bogusław Sawicki, dr inż. Jerzy Szymona

Wpływ rolnictwa na strukturę roślinności środkowego i dolnego biegu Warty

prof. dr hab. Janina Borysiak

Udział Międzyodrza w ochronie naturalnej roślinności olsowej i łęgowej

prof. dr hab. Janina Borysiak

godz. 14.00 - 15.00 - obiad

godz. 15.00 - 17.00 - komunikaty i postery:

Skutki antropopresji w dolinie Wisły na odcinku Połaniec- Zawichost

            mgr Bogusława Baran

Doliny rzeczne jako system ekologiczny miasta na przykładzie Łodzi

           dr inż. arch. Barbara Sierecka-Nowakowska

Murawy kserotermiczne na lessowych skarpach w dolinie Wisły w okolicach Nowego Brzeska

dr hab. Krystyna Towpasz, dr hab. Małgorzata Kotańska

Walory florystyczne i fitosocjologiczne doliny Bugu - okolice Hniszowa i Jabłecznej

dr Danuta Urban, dr Hanna Wójciak

Przyrodniczo cenne fragmenty doliny Kłodnicy na terenie miasta Katowic

mgr Tadeusz Molenda

Antropogeniczne przekształcenia środowiska bagiennej doliny Narwi na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego

mgr inż. Agnieszka Wysocka, mgr P. Banaszuk, mgr H. Banaszuk

Różnorodność flory naczyniowej Wisły Lubelskiej i problemy jej ochrony

dr Marek Kucharczyk

Rezerwaty faunistyczne Wisły - cel i zagrożenia dla ochrony

dr Wiesław Nowicki

Znaczenie Małopolskiego Przełomu Wisły dla jesiennej wędrówki siewkowców (Charadrii)

mgr Grzegorz Grzywaczewski, mgr Michał Piskorski

Jesienna wędrówka ptaków wróblowatych (Passeriformes) w Małopolskim Przełomie Wisły

mgr inż. Elżbieta Wojtak, Paweł Kołodziejczyk

godz. 17.00 - sesja terenowa w czasie rejsu statkiem zakończona ogniskiem.

powrot

3 września (piątek)

godz. 8.00 - 8.30 - śniadanie

godz. 9.00 - 11.00 - prezentacja programów zagranicznych:

Masterplan for Vistula River Poland

Enrico Moens

Wisła jako wzorzec w programie renaturalizacji rzeki Mozy

           dr Jarosław Krogulec, P. Verbraak

Projekty renaturalizacji rzeki Mozy: nowe możliwości integracji ochrony przyrody i gospodarki wodnej

P. Verbraak

Formovanie hydrogaficnej siete v komplexe stratovulkanu polana (slovensko) a ochrana

prof. Jan Kostalik

Ekologiczna ochrona przeciwpowodziowa

inż. Georg Rast, dr Petr Obrdlik

godz. 11.00 - 11.30 - przerwa

godz. 11.30 - 14.30 - referaty zgłoszone przez uczestników i

podsumowanie konferencji:

Zespół obszarów chronionych Wisły Środkowej i problemy delimitacji i organizacji

dr Tadeusz J. Chmielewski

Koncepcja zagospodarowania Wisły Dolnej

dr inż. Maciej Jędrysik

Najnowsze koncepcje zagospodarowania doliny Wisły. Proponowane rozwiązania techniczne w świetle nowego spojrzenia na funkcje spełniane przez rzekę (Wisła Środkowa)

mgr inż. Adam Jacewicz

Najnowsze koncepcje zagospodarowana doliny Wisły - ocena oddziaływania na środowisko

mgr inż. Hanna Fiedler-Krukowicz

Prognozy i waloryzacje przyrodnicze skutków różnych wariantów zagospoda-rowania hydrotechnicznego Wisły

doc. dr hab. Jan Matuszkiewicz

Wisła Środkowa po przeprowadzeniu prac regulacyjnych

mgr inż. Jerzy Zieliński

Strategia ochrony środowiska na terenach użytkowanych rolniczo w dolinie Wisły Środkowej w świetle przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej

doc. dr hab. Irena Duer, mgr Krystyna Budzyńska

Obrazowanie lotnicze techniką wideo-komputerową w problematyce ochrony środowiska i renaturalizacji dolin rzecznych

doc. dr inż. Andrzej Dobrowolski, mgr Barbara Głowacka, mgr inż. Andrzej Kondzielski

Zastosowanie ekologicznych systemów roślinnych do umocnienia i odnowy brzegów rzecznych

Wojciech Józefowicz, prof. dr hab. Wojciech Majewski

Propozycja zachowania i odtworzenia zespołów roślinnych wybranego odcinka międzywala rzeki Odry

dr hab. inż. Henryk Kocjan, dr hab.inż. Witold Pazdrowski, dr hab.inż. Czesław Przybyła

Restytucja lnu złocistego (Linum flavum L.) na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

dr Adam Wołk

godz. 14.30 - 15.30 - obiad

godz. 16.00 - 18.00 - zwiedzanie miasta i Muzeum Przyrodniczego

godz. 18.30 - 19.30 - kolacja

powrot

4 września (sobota)

godz. 8.00 - 8.30 - śniadanie

godz. 9.00 - wycieczki terenowe :

                        Problemy ochrony doliny środkowej Wisły i obszarów przyległych.

                         Problemy ochrony krajobrazu kulturowego w Kazimierskim Parku Krajobrazowym.

powrot

DOJAZD :

-PKP, Polski Ekspress, PKS do stacji Puławy

z Puław autobus MZK nr 12 lub PKS z dworca autobusowego

 

OBRADY, ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE.

DOM DZIENNIKARZA w Kazimierzu Dolnym, ul.Małachowskiego 17

tel. 48(81) 88 10 162

powrot

KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 500,00 zł (noclegi, wyżywienie, opłata konferencyjna, materiały informacyjne, wycieczka oraz imprezy towarzyszące).

 

OBOWIĄZUJĄCY TERMIN WPŁATY

Wpłata należności za uczestnictwo w konferencji - do 25 lipca b.r.

NR KONTA : BP-H II O/Lublin 10601480-5946-30700-620201

Wszelkich informacji dotyczących konferencji udziela:

W języku polskim i niemieckim:

Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

ul. Lubelska 4a,

24-120 Kazimierz Dolny tel./fax. 48(81) 88 10 807

W języku angielskim:

prof. Krzysztof Wojciechowski tel. 48(81) 537 59 51

UWAGA!

Ze względu na konieczność wcześniejszego przetłumaczenia wystąpień w języku angielskim, prosimy o przesłanie skrótów referatów do 10.08.1999 r.

powrot